Lektorka

Vážim si skutočnosť, že som aktívnou súčasťou vzdelávania a rozvoja. Práve v tomto období, kedy čelí celý vzdelávací systém a jeho paradigmy, zase raz neodvratne najväčším výzvam. Vždy príde čas, kedy požiadavky praxe výrazne predbehnú zabehnutú prípravu pre prax. ☺ Odovzdávanie vedomostí už dávno preberali iné nosiče a IT vymoženosti 21. storočia. Pripravenosť na prax vyžaduje dávať oveľa väčší priestor rozvoju emocionálnej a sociálnej inteligencie a nadobúdaniu praktických skúseností v konkrétnom odbore.

Myslím si, že vďaka tomu, že som v prvom rade koučka, aj kurzy a vzdelávacie aktivity, ktoré vediem, sú viac o interaktívnom zážitkovom učení sa účastníkov ako o odovzdávaní informácií lektorom. Väčšinu času na kurzoch využívam koučovací prístup a tímové koučovanie. Skupina účastníkov, ktorí sa zídu, majú spoločný záujem zdokonaliť sa v konkrétnej oblasti. Využívanie koučovacieho prístupu je ideálny spôsob, ako využiť spoločné učenie sa a poznávanie cez zdieľanie skúseností, reflexiu, inšpirácie, vzájomnú podporu a experimentovanie s novými objavmi. Rozvoj uvedomenia a praktickej zručnosti. Poznámka pre pedagógov: „Kolbov cyklus učenia sa v praxi“.

Ako to zvyčajne vyzerá?

Účastníci vzdelávania skúmajú súčasný stav a premýšľajú nad tým, v čom konkrétnom sa chcú v rámci spoločnej témy posunúť. Stanovia si cieľový stav a znaky, ktoré sú dôkazom o jeho dosiahnutí. Potom už je na mne, aby som podľa toho, čo potrebujú, vytvorila priestor na to, aby si mohli uvedomiť, čo všetko už majú k dispozícii, ďalej rozširovali svoje možnosti a objavovali nové cesty, inšpirácie. Všetko v smere k dohodnutému výsledku.

Vždy je to kombinácia teoretického vstupu (max 20% času), ukážky praktického použitia, precvičenia účastníkmi (ihneď získavajú konkrétnu skúsenosť), pozorovanie a reflexia vlastnej skúsenosti. V priamom dianí si každý formuje vlastnú predstavu o fungovaní „teórie“. Oveľa ľahšie, cielenejšie a praktickejšie sa potom môžeme zaoberať otázkami: „Ako túto skúsenosť využijete? Ako budete konať, aby ste sa posunuli k svojmu cieľu?“. V spoločnom procese si každý individuálne vyberá to najvhodnejšie, najužitočnejšie pre seba a svoje fungovanie. Pridanou hodnotou je vzájomné obohacovanie sa pri zdieľaní názorov, zažitých skúseností a inšpirácií. 

Učíme sa navzájom. Toto ma baví a teší. A ešte radosť a synergia , ktorú spoločne zažívame. Vzácnou pridanou hodnotou je, ako sa v „priamom prenose“ mení postoj účastníkov vzdelávania k sebe samým a vonkajším situáciám.

Najčastejšie vzdelávacie aktivity, ktoré vediem sú o rozvoji koučovacích zručností. Najznámejším je kurz akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov: „Koučovanie – filozofia a spôsobilosť“. Je to ucelený 85 hodinový vzdelávaco – rozvojový program. Zúčastňujú sa ho záujemcovia o nové povolanie „Kouč“ a súčasne aj ostatní odborníci a vedúci pracovníci z rôznych oblastí, ktorí síce nemajú ambíciu byť koučom, ale chcú vo vlastnej odbornej praxi podporiť svoju profesionalitu o iný inovatívny a inšpiratívny spôsob myslenia a vniesť princípy koučovacieho prístupu do profesionálnej oblasti svojho pôsobenia.

lektorka

Koučovací prístup je už dnes čoraz viac využívaný tam, kde je dôležitá komunikácia a vzťahy medzi ľuďmi, napr. v sociálnej oblasti, školstve, zdravotníctve, športe, verejnom sektore, obchode, poradenstve a službách.

V dnešnej dobe často sa meniacich podmienok a požiadaviek na vysoké výkony, je veľmi vhodnou metódou na vytváranie atmosféry spolupráce, synergie a tým aj zaangažovanosti na dianí. Koučovacia spôsobilosť významne podporuje aj špecifický spôsob priamej komunikácie a rešpektujúcej konfrontácie, rozvíjajúcu a podporujúcu spätnú väzbu. Výrazne napomáha rozšíriť si uvedomenie a pohľad na seba, na ostatných zainteresovaných a aktuálnu situáciu.

Chcete mať napríklad viac zaangažovaných študentov na svojich hodinách alebo cvičeniach?

Skúste začať na prvej hodine koučovacím prístupom. Vyskúšala som to ako externý pedagóg na Fakulte manažmentu. Tu sú orientačne otázky, ktoré som postupne položila a nechala som študentov, aby sa o nich medzi sebou porozprávali:

„Keby bol čas, ktorý budeme spoločne venovať .... (predmetu ZKvMP) pre vás významným prínosom, .... keby ste získali to, kvôli čomu sa vám oplatí sem chodiť a aktívne zapájať, .... ČO KONKRÉTNE TO JE? ČO CHCETE ZÍSKAŤ / alebo POSILNIŤ?“

„Kvôli čomu práve toto? Čím je to pre vás dôležité?“

„Ako ste na tom teraz? Kde ste na škále od 1 do 10?“

„Kde budete, ak na konci semestra / polroka splníte svoj cieľ?“

„Ak by ste pokračovali v plnení svojho zámeru, nad ktorým teraz premýšľate a zdokonaľovali sa v tejto oblasti, čo by to prinieslo / znamenalo ... ako by to ovplyvnilo vašu budúcnosť?“

„Podľa čoho konkrétneho na sebe spoznáte na konci semestra / polroka, že ste sa posunuli?“

A mali sme vyjasnené. Sami študenti boli zaskočení, keď si „rukolapne “ uvedomili a aj zverejnili, že naozaj oni sú tí, od ktorých to vo veľkej miere závisí a aj že v skutočnosti naozaj vedia a majú vplyv, ako a aj čím to môžu výrazne ovplyvniť. Aj keď preberanie zodpovednosti niekedy „bolí“. 🙂

Pre niektorých študentov je to celkom prirodzené a zábavné, niektorí si k takémuto štýlu práce v škole potrebujú nájsť vzťah. Zo strany pedagóga je veľmi dôležitým predpokladom pre zmysluplné a úspešné požívanie tohto prístupu, aby vedome a cielene podporil dôveru a otvorenosť v skupine, slobodné a neposudzované vyjadrovanie názorov a myšlienok.

Koučovací prístup vo vzdelávaní posilňuje dôveru študenta (každého) vo vlastné sily, rozvíja kreativitu, samostatnosť a zodpovednosť. A uľahčuje prácu aj učiteľovi. Len je potrebné veriť, že to dokážu!

Inšpirácia pre ostatných: „Čomu by to prospelo, ak by ste podobné otázky dali členom svojho tímu predajcov alebo projektového tímu?“  

Ak chcete vedieť viac a cielene používať koučovací prístup vo svojej praxi,  ozvite sa