Mentorka

Zvyčajne, keď som nadobudla dostatok praktických skúseností podporených vedomosťami po dlhodobejšom pôsobení v niektorej oblasti, odovzdávala som tieto poznatky ďalej.

Možno poznáte príbeh Odysea a jeho priateľa Mentora, ktorému zveril do výchovy svojho syna Télemacha. Požiadal ho, aby ho naučil všetko to, čo vie a poučil ho o živote.

Ja tomu hovorím: „Nepôjdeme zbytočne zase všetci naspäť až do jaskyne!“

Od roku 2011 odovzdávam dlhoročné skúsenosti kouča a profesionálne podporujem rozvoj požadovaných koučovacích zručností začínajúcich ale aj ostatných koučov tak, ako to potrebujú v rôznych štádiách svojej praxe kouča, prípadne odborníka využívajúceho koučovací prístup vo svojej praxi.

Pracujeme na aktuálne užitočných témach a posilňovaní kompetencií kouča tak, ako to vyžadujú medzinárodné štandardy a etika koučovania. Som mentorka koučovania, vedená v zozname mentorov ICF (Medzinárodná federácia koučov) a akceptovaná aj Slovenskou asociáciou koučov.

Pri spolupráci v role mentora vytváram najmä bezpečný a dôverný priestor pre získanie spätnej väzby rešpektujúcim a jasným spôsobom. Prioritou je prihliadať na špecifické potreby vášho vývoja potrebné na prechod k vyššej úrovni nadobudnutých koučovacích zručností. Hlavné oblasti, na ktoré zameriame pozornosť, sú Vaše potreby rozvoja.

Rada som k dispozícii pri skúmaní dosiahnutej úrovne a nachádzaní možností ďalšieho vhodného jedinečného postupu práve pre tento čas a osobu, ktorá chce na sebe pracovať.

Absolvovaný mentoring si môžete aj uviesť do ICF a SAKo mentorovaných hodín požadovaných pre certifikáciu kouča alebo jej obnovu.

evatimkova-bg

Ako registrovaný ICF mentor kouč môžem byť pre vás podporou pri:

 • rozvoji vášho jedinečného profesionálneho štýlu v koučovaní
 • zdokonaľovaní sa v používaní koučovacieho prístupu vo vašej praxi
 • príprave na certifikáciu v rámci kurzu koučovania
 • systematickom rozvoji úrovne kompetencií kouča na úroveň ACC a PCC k certifikácii kouča profesionála v Sako a ICF

Formy mentoringu:

 • individuálna práca naživo alebo s nahrávkou
 • interaktívna práca v skupine
 • pozorovanie koučovacieho rozhovoru naživo alebo zo záznamu

Individuálna práca naživo:

 • na stretnutie (60 min) s mentorom si kouč / mentee privedie osobu, ktorá chce byť koučovaná a bude klientom
 • v úvode sa spoločne dohodneme na fungovaní a nastavíme si ciele
 • kouč vedie 30 minútový koučovací rozhovor s klientom, ktorý mentor pozoruje
 • po spätnej väzbe od koučovaného a jeho odchode, urobí reflexiu rozhovoru kouč
 • konkrétne spätná väzba mentora prebieha podľa úvodnej dohody a nastavených cieľov, prípadne otázok, ktoré sa objavia
 • výsledkom pre kouča /mentee je uvedomenie a porozumenie aké spôsobilosti už má uchopené a kde je najužitočnejší priestor pre rozvoj v jeho špecifickej situácii rastu
 • kouč / mentee si vytvorí plán, konkrétne správanie a kroky, ktoré vníma ako postup k svojmu progresu kouča

Individuálna práca s nahrávkou:

 • kouč / mentee urobí audio záznam svojho ľubovoľného koučovacieho rozhovoru (30 min) a spracuje SV s klientom
 • pripraví podklady k mentoringu: doslovný prepis nahrávky a sebareflexiu k rozhovoru
 • audio nahrávku, prepis, tlačivá SV a sebareflexiu doručíte na mail: evatimkova24@gmail.com
 • v dohodnutom termíne (osobne alebo cez skype – 30 min) prebehne priamy mentoring
 • dohodneme sa na fungovaní a nastavíme si ciele
 • kouč / mentee urobí reflexiu k nahratému rozhovoru a doplní svoje postrehy
 • konkrétne spätná väzba mentora prebieha podľa úvodnej dohody a nastavených cieľov, prípadne otázok, ktoré sa objavia
 • výsledkom pre kouča /mentee je uvedomenie a porozumenie aké spôsobilosti už má uchopené a kde je najužitočnejší priestor pre rozvoj v jeho špecifickej situácii rastu
 • kouč / mentee si vytvorí plán, konkrétne správanie a kroky, ktoré vníma ako postup k svojmu progresu kouča

Interaktívna práca v skupine:

 • inšpiratívne, zážitkové a rozvojové stretnutie pre 3 – 12 osôb / mentees
 • účastníci vytvárajú trojice (triády), v ktorých postupne môžu prejsť rolami kouč, koučovaný, pozorovateľ
 • alternatívou môže byť vypočutie nahrávky koučovacieho rozhovoru niekoho z účastníkov
 • vedenie koučovacieho rozhovoru, pozorovanie, následná analýza a spätná väzba od účastníkov a mentora sú hodnotnými a užitočnými inšpiráciami pre posun každého účastníka
 • účastníci / mentees si vytvoria plán, konkrétne správanie a kroky užitočné k svojmu progresu kouča
Doprajte si vysoko účinný rozvoj koučovacích kompetencií bez ohľadu na to, z akej ste oblasti a v akej fáze rozvoja sa nachádzate.
 
Objednajte sa na mentoring.