O mne

Ing. Eva Timková

Zakladateľka spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o. a AKADÉMIE KOUČOVANIA

„Koučovanie je pre mňa partnerská, akceptujúca, inšpiratívna a vzájomne rozvíjajúca spolupráca. Známe ako: „Krása – rešpekt – úžitok“.

„Keď človek spoznáva seba, viac rozumie aj iným,“

Dobrý deň,

rada by som sa vám stručne predstavila ako človek a profesionál. V podstate sa to ťažko oddeľuje, no moja terajšia profesia má podľa mňa korene hlavne v tom, aká som a čo ma baví.

Za tie roky čo, so sebou žijem a do akej miery sa poznám, viem o sebe, že mám rada zmenu. Už som sa štrnásťkrát sťahovala, žijem vo štvrtom meste a to som nemala otca ani manžela vojaka. Prešla som a spoznala 8 rôznych povolaní. Som dosť flexibilná, tvorivá a mám odvahu riskovať, ísť do neprebádaných oblastí.

Nielen, že zmenu zvládam, ale aj očakávam, že je tu s nami každý deň. Hovorí sa, že: „Život je zmena!“ a ešte viac zmysluplného je podľa mňa ukryté v: „V zmene je život!“.

Vnímam v tom potešenie, že: „Každý deň je nové ráno.“ … a môžeme začať s čistým listom odznova. Možno to znie naivne a trochu nezodpovedne. Pre mňa je to práve o tej zodpovednosti a slobode. Je v tom šanca a nádej, že stále je príležitosť spoznať niečo, žiť to, prehodnotiť a vedome sa rozhodnúť čo ďalej.

Preto som kouč. Rada nedávam rady. Rada kladiem otázky a pozývam skúmať.

Už keď som učila na „drevárine vo Zvolene“, o mne študenti na stužkovej v „žalobe“ napísali … a s úsmevom nás prinútila myslieť a učiť sa. Myslím si, že v tom pokračujem celkom úspešne ďalej. Rada sprevádzam ľudí v krajine ich zmeny. Vnútornej alebo vonkajšej. Viac alebo menej viditeľnej.

Verím, že ak si zvedomíme svoju situáciu a seba v nej, môžeme veľa vecí ovplyvniť … ak chceme! Ak nám stojí za to, niečo preto urobiť. Alebo aj naopak, práve že nerobiť nič. Prestať sa možno stále o niečo snažiť, usilovať sa, vyvíjať na seba tlak podľa presvedčení, ktoré možno ani nie sú až tak naše.

Sme jedineční a aj naše žitie je vždy originál, ktorého sme vo veľkej miere dosť autormi. Keď si predstavíte svoj obraz, koľko z neho sú vaše ťahy a koľko váš štetec držala aj iná ruka?  Neznamená to, že je to správne alebo nesprávne. Záleží na tom, ako ste s tým, čo vidíte vo svojom ráme spokojní. Stále je čo skúmať a učiť sa. Príďte, pozrieme sa na to spolu.

„Náš život je naša práca!“

Odbornosť kouča

ECPC – Erickson Certified Professional Coach – Erickson College, trvá od 2010

ACC ICF – Associate Certified Coach – International Coach Federation, 2011 – 2013

PCC ICF – Professional Certified Coach – International Coach Federation, trvá od 2013

MKcS – Majster kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov, trvá od 2020

Členstvo v profesijných organizáciách

Medzinárodná asociácia koučov (ICF), 2008 – trvá

Slovenská asociácia koučov (SAKo), 2009 – trvá

Vzdelanie (pôvodné)

1976 -1981 VŠLD Zvolen, Fakulta drevárska, odbor: technológia dreva

1987 -1989 Postgraduálne štúdium, VŠT Bratislava, Fakulta strojnícka,
Doplnkové pedagogické štúdium

 

Vzdelanie (odbornosť kouča)

2003 – 2004
Systemický selfmanažment a koučovanie, ISZ Praha (100 h),
2003 – 2004
2004 – 2007
Psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe, ISZ Praha (800 h)
2004 – 2007
2007

Výkonové koučovanie, Praha, J. Whitmore, (ICF – 16 h)

2007
2007 – 2008

Koučovanie – veda i umenie, Marilyn Atkinson, (ICF – 135 h)

2007 – 2008
2008

Tréning Trénerov, Erickson College, M. Atkinson, Antalya (ICF – 80 h)

2008
2009

Team Coaching, Marilyn Atkinson, (ICF -16 h)

Spirální dynamika, Christopher Cooke, 5deep Integral, Praha (35 hod)

Inner game, Praha, W. T. Gallwey, J. Whitmore, (ICF – 3 h)

2009
2011
Brief Coaching, Bratislava, Peter Szabó (8 h)
2011
2012

Team Coaching, Bratislava, Kati Hankovszky Christiansen (16 h)

2012
2014

Co-aktive model – Advanced techniques for coaches, Bratislava, Clark Friedrichs (7 h)

The Rocket Model, Bratislava, Gordon Curphy (7 h)

2014
2016 – 2017
Integratívna práca s motiváciou a zmenou, Coachingplus (108 h)
2016 – 2017
2017

Výcvik supervízorov koučov, Bratislava, Sandra Wilson, ICF MCC (58 h)

2017
2018
Emócie a koučovanie, Bratislava, Daniel Newby, (13 h)
2018
2019

Tímové koučovanie, Bratislava, Sandra Wilson, ICF MCC (50 h)

2019

Prax a odborné zameranie kouča

Oblasť koučovania

Viac ako 1 900 odkoučovaných hodín, výkonové a transformačné koučovanie, hlavné zameranie na rozvoj manažérskych zručností a Leadershipu, rozvoj osobnosti a rovnováhy v pracovnom a osobnom živote, zlepšovanie pracovných výkonov a vnútornej angažovanosti, nové smerovanie a zvládanie zmeny, vízie, strategické plánovanie a iné témy, ktoré sú pre klientov aktuálne.

Najvýznamnejší klienti: U.S.Steel Košice, Slovak Telekom (Call centrum), Lídl Slovenská republika, Getrag FORD Transmissions Slovakia (Magna), Slovenské elektrárne (Jaslovské Bohunice, Mochovce, Vojany), Embraco Slovakia, Národná diaľničná spoločnosť, Ness DC Košice, Thorma výroba, Křížik GBI, Tatra Banka, ČSOB Poisťovňa, Relevant, n.o., NN Poisťovňa , Intersport, Bardejovské kúpele, ISK Košice, Prešovský samosprávny kraj, Stredoslovenská energetika, Teach for Slovakia a ďalší klienti.

Kouc_Nadka_IMG_2452

Oblasť mentoringu, supervízie

podpora pri rozvoji koučov, spolupráca na požadovaných témach, posilňovaní zručností, získavanie inšpirácií pre rozšírenie možností správania, komunikácie a postojov, ktoré sú nápomocné pre lepšie zvládanie potrebných činností a cieľov v profesii.

Oblasť vzdelávania

od roku 2006 osveta o koučovaní a používaní koučovacieho prístupu, od roku 2010 vzdelávanie v štátnom sektore, externé vyučovanie predmetu: “Základy koučovania v manažmente podniku” – Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita.
Súčasne poskytovanie vzdelávania a rozvoja v súkromnom sektore: aktívne príspevky na konferenciách, kurzy a workshopy zamerané na rozvoj koučovacích zručností a používania koučovacieho prístupu v rôznych oblastiach (manažment, školstvo, zdravotníctvo, obchod, výroba, personalistika ..). Špecializáciou je zameranie na posilnenie zručností o koučovací prístup, ktorý napomáha k zvyšovaniu výkonu, a zlepšovaniu atmosféry v tíme a buduje kultúru spolupráce. Autorka a lektorka Akadémie koučovania, kde získavajú odborné akreditované vzdelanie noví kouči a používatelia koučovacieho prístupu v rôznych oblastiach profesijnej praxe. Odborná garantka a lektorka prvého kurzu na Slovensku akreditovaného Slovenskou asociáciou koučov v roku 2016 – „Koučovanie – filozofia a spôsobilosť .

Pracovné skúsenosti

4/2006 – trvá HQ Team, s.r.o., Košice – poradenstvo a vzdelávanie koučovaním majiteľka, konateľka, koučka, mentorka, lektorka a supervízorka

 • založenie a vedenie spoločnosti, ekonomické, obchodné a marketingové činnosti,
 • akvizície, obchodné jednania, zmluvy a zmluvné podmienky, tvorba, príprava a zavádzanie nových produktov spoločnosti,
 • realizácia projektov: individuálne a tímové koučovanie, koučovací prístup v oblasti školstva, manažmentu, vedenie a rozvoj tímu interných koučov, kurzy a tréningy v oblasti rozvoja osobného i firemného potenciálu, vzdelávanie v oblasti koučovania

7/1996 – 2011    PERSONEL EFEKT, s.r.o., Prešov, personálno – rozvojová agentúra partner, konateľka a riaditeľka, senior konzultant výberových konaní, interný kouč

 • založenie a vedenie spoločnosti, ekonomické, obchodné a marketingové činnosti,
 • akvizície, obchodné jednania, zmluvy a zmluvné podmienky,
 • tvorba, príprava a realizácia projektov: výberové konania, assessment
 • centrá, prieskumy spokojnosti zamestnancov, personálny audit,
 • zaškoľovanie, mentoring a koučovanie zamestnancov

10/1996 – 8/1995 ECOPRESS, a.s., Bratislava, kancelária Hospodárskych novín v Prešove, vedúca obchodného zastúpenia a redaktorka HN

 • zriadenie a vedenie kancelárie, akvizičná činnosť pre inzerciu
 • redakčná činnosť

7/1995 – 8/1994 INVESIC, s.r.o., Prešov, riaditeľka investičného fondu (IF) KASTEL, a.s., členka predstavenstva

 • činnosti spojené so zriadením investičného fondu pre II. vlnu kupónovej privatizácie,
 • vedenie a výkon činností zabezpečujúcich tvorbu, vypracovanie a realizáciu podnikateľského zámeru,
 • príprava, tvorba a čiastočná realizácia projektu pre DIK, realizácia reklamnej kampane, marketingové činnosti, akvizičná činnosť,
 • organizácia stretnutí občanov, prezentácia programu IF
 • výber obchodných zástupcov, zaškolenie obchodných zástupcov,
 • hodnotenie ich činnosti,
 • predkladanie správ a vyhodnotení dozornej rade IF

7/1994 – 10/1987 Stredná priemyselná škola drevárska, Zvolen, vyučujúca odborných predmetov, skúšajúca v maturitných komisiách, predsedníčka maturitných komisií

8/1987 – 8/1981 TATRA NÁBYTOK, š.p., Pravenec, závod Martin, vedúca oddelenia ekonomiky a miezd, vedúca dispečerka výroby závodu

 • organizácia a výkon činností uvedených oddelení,
 • vedenie pracovníkov, spolupráca s ostatnými oddeleniami závodu a podniku,
 • koordinácia a zabezpečovanie domácich a zahraničných zákaziek výroby
Viac informácií

V mojom živote sa viackrát opakuje situácia, že ma niečo zaujme, vzdelávam sa, s nadšením to robím a potom to rozvíjam, posúvam a učím ďalších. Koučovanie považujem za “cukor aj bič” ďalšieho rozvoja, do ktorého všetci ideme viac alebo menej s chuťou a dobrovoľne.

Myslím si, že zmena je nevyhnutná a každý máme svoj podiel vo svojich rukách a aj na zodpovednosti. Stačí len prísť na to, ako to urobiť
a obstáť v zdraví a spoločnej hojnosti 🙂

 Využite príležitosť, hlavne ak chcete niečo inak a možno zmysluplnejšie, ako ste to mali doteraz.
Budem rada nápomocná aj vám.