Supervízorka

Postupným nadobúdaním skúseností v koučovaní, lektorovaní a mentoringu, sa v mojom svete pri práci so začínajúcimi ale aj skúsenými koučmi začali objavovať situácie, kedy rámec týchto spôsobov práce prestal byť dostatočne produktívny. Mala som pocit, že k tomu, čo kolega rieši, by sme potrebovali iné, obrazne povedané „väčšie políčko“. Najmä v štýle práce k riešenej téme. Okrem podnetných otázok a zameranie sa na rozvoj kompetencií je ešte veľká oblasť vnútorného života profesionála, na ktorú môžu byť tieto nástroje nedostatočné.
 
Preto som sa v roku 2017 rozhodla podporiť svoj profesionálny rámec o kvalifikované zručnosti supervízora, cez ICF akreditovaný kurz u MCC koučky a skvelej lektorky Sandry Wilson.

Stálo to za to, verte mi. Ako vždy pri niečom, čo sa týka rozvoja v koučovacom kontexte, myslím si, že ja sama som prešla dôležitým stupňom osobnostného rozvoja. Okrem získania nových teoretických základov, som sa naučila oveľa viac si uvedomovať, reagovať a pracovať so svojou prítomnosťou a dianím medzi nami, všetkými zúčastnenými. Zdieľam názor, že umením supervízie je dostať sa ku koreňu veci, ktorá nás niečím obmedzuje a nezaoberať sa iba jej symptómami. Klásť otázky a viesť rozhovor tak, aby sa odkryli aj myšlienky a postoje, ktoré bežne nevnímame, nevidíme, možno aj devalvujeme. Čaro je v tom, že nevedomé sa stáva viac vedomým a potom už stačí “len” aktívne hľadať a nájsť spôsob, ako to objavené vhodne a k spokojnosti ďalej použiť. Dôvera, podpora a konfrontácia rešpektujúcim spôsobom, čo aj chvíľku ako spoločný tanec v daždi.

Supervízia_20180817-IMG_3987

Čo je supervízia?

Miesto, kde môžete bez obáv zdieľať svoje vnútorné prežívanie, neistoty, úzkosti, strachy a obavy, ktoré vám pri práci „šarapatia“ vo vašom vedomom ale možno aj v nevedomom bytí. Supervízia umožňuje dopriať si bezpečný a podnetný priestor pre podporu a povzbudenie, ale aj ďalej rozvíjať vlastné zdroje tak, aby ste mohli plnohodnotne a vyrovnane vykonávať svoju prácu. V odbornej literatúre sa píše, že: „Vytvára priestor pre jedinečné spojenectvo v dôvere, zodpovednosti a progrese. V jedinečnom procese uvedomelému koučovi na ceste stať sa lepším profesionálom a človekom, pomáha supervízor ísť za hranice poznaného a bežného fungovania. Supervízor, ako súčasť celému systému (kouč, klient, koučovanie) umožňuje koučovi cez lepšie porozumenie a nájdenie nových významov postúpiť na ďalšiu úroveň porozumenia sebe a klientovi.“

To je práve to, čo som vnímala, že ešte potrebujeme. Využiť všetko, čo nám je spoločne dostupené v záujme posunu k radostnejšiemu a ľahšiemu profi výkonu.

Ciele supervízie:

 • učiť sa, získať inšpirácie a rozvinúť vlastný štýl práce
 • zbaviť sa nepotrebnej záťaže a ťažkostí (nepohoda, preťaženie, hromadenie stresu, etické dilemy, pocit vyhorenia)
 • zdieľať neisté situácie a vzniknuté pochybnosti
 • uvedomiť si vlastné pocity, potreby ale aj slepé miesta a obmedzenia
 • posilniť kvalitu služby kouča a ochranu klienta

Mojou úlohou a povinnosťou supervízorky je:

 • brať do úvahy naše prirodzené potreby stimulu, štruktúry, istoty a súčasne túžbu po uznaní
 • byť vám k dispozícii so všetkým, čo mám a viem; v dôvere a odvahe, podpore a rozvoji, v prepojení a zdieľaní vzájomnosti
 • pomôcť vám preskúmať v celistvosti procesu a širšom kontexte objavujúce sa podnety, výzvy, ťažkosti a reflektovať ich
 • dávať vám užitočné podnety na zameranie vašej pozornosti iným smerom cez nové postrehy, konfrontácie, spochybnenia
 • pomáhať rozšíriť vaše podnety aj cez moje postrehy, inšpirácie, skúsenosti, odporučenia, myšlienky, pocity a presvedčenia
 • poskytnúť vám podporu nachádzať a používať nové užitočné možnosti reakcií, správania a konania v praxi kouča
 • dodržiavať etický kódex supervízie

Formy supervízie

 • individuálne stretnutia 
 • interaktívna práca v skupine

Čo povedali účastníci?

Agi: „Naozaj silný zážitok, nečakané objavy a uvedomenie vo veľmi bezpečnom priestore a rešpektuplnom prístupe.“

Naďa: „Bolo to veľmi prínosné a motivujúce. Uvedomila som si, že je veľmi dôležité stretávať sa, mať možnosť zdieľať skúsenosti, úspechy ale aj prípadné obavy, strachy a bloky. Pochopila som, že podobným vývojom prechádzajú takmer všetci začínajúci koučovia. Uvedomila som si, že aj keď som v „motýlej kukle“, má to svoj význam a aj to je priestor na zbieranie vedomostí a zručností, aby som v konečnom dôsledku robila koučovacie rozhovory s ľahkosťou a radosťou budúceho „motýľa“. 

Sivia: Vyskúšajte supervíziu. Nemusíte byť na všetko sám.”