Koučka

Povolanie koučky je mojim poslaním a aj výzvou. Myslím si, že v terajšej práci môžem naplno využívať svoje prirodzené schopnosti. A obohacovať žitie. Aj moje, vďaka tomu, že ma stále núti na sebe pracovať a zvládať nepoznané. Je to dar dávania a prijímania.

Prvé kroky po koučovacích cestičkách som urobila ešte v roku 2003 tak, že som naozaj vycestovala na prvý kurz koučovania do Prahy, kde sa to definitívne rozhodlo. Vďaka filozofii systemického prístupu, spôsobu akým sa v koučovaní pracuje a viacerým do seba zapadajúcim okolnostiam. Pre koho je táto cesta stavaná, toho už nepustí. Stanete sa sami súčasťou toho, že koučovanie je rast a cesta k najprirodzenejšej forme bytia.

Ak vás zaujímajú fakty, v tomto čase už som senior koučka, certifikovaná viacerými profesijnými koučovskými organizáciami: PCC – Medzinárodná federácia koučov, ECPC – Erickson College, Vancouver;  MKcS – Slovenská asociácia koučov. (pod jednotlivými názvami by mohli byť konkrétne certifikáty)

Priebežne si dopĺňam vzdelávanie a poznatky v oblasti koučovania a súvisiacich oblastí. Vo veľkej miere mi je nápomocný prehľad z rôznych oblastí fungovania praxe v oblasti výroby, školstva, obchodu a služieb, ktorými som prešla.

Mám viac ako 1900 hodín praxe s klientmi v individuálnom a tímovom koučovaní, sprevádzam ich v rôznych rozvojových, či záťažových životných aj pracovných situáciách.

koucka-fotka

Najčastejšie riešené témy sú napríklad z oblastí:

  • podpora adaptácie a pozitívneho postoja k zmene – koncepčné myslenie, strategické vyjasnenie cieľov, efektívne využívanie vlastných zdrojov pri realizácii riešení, odstránenie vnútorných bariér, objavenie vnútornej zaangažovanosti vydržať pri realizácii a dospieť k výsledku;
  • podpora kvalitných vzťahov – osvojenie si partnerskej, tímovej spolutvorby, dokázať stanoviť spoločné ciele s rešpektom k sebe i ostatným zainteresovaným, zvládanie záťažových situácií s orientáciou na konštruktívne hľadanie riešení, schopnosť prijať a poskytnúť kvalitnú spätnú väzbu;
  • rozvoj potrebných zručností (komunikačné, líderské, manažérske, pedagogické, obchodné …)
  • zvýšenie efektivity, výkonnosti a zmysluplnosti práce, vízie a stratégie organizácií;
  • posilňovanie sebadôvery, sebaistoty, schopnosti rozhodovať, delegovať úlohy;
  • rozvoj tvorivosti, flexibility, tvorivého a kritického myslenia, produkovanie nápadov a riešení;
  • zlepšenie kvality života – vnútorná rovnováha, spokojnosť, radosť, sebarealizácia;

Ako prebieha stretnutie?

Záujemca o koučovanie sa zvyčajne ozve sám, za organizáciu to môže urobiť personalista alebo nadriadený, ktorý sa rozhodol umožniť rozvoj svojím zamestnancom.

Na prvom, zvyčajne bezplatnom, stretnutí sa navzájom zoznámime, oboznámime s očakávaniami a možnosťami spolupráce v špecifickosti koučovania. Vyjasníme si, či koučovanie je to, čo môže byť nápomocné a je akceptované všetkými zúčastnenými. Merateľne nastavíme ciele a ostatné podmienky spolupráce. Počet stretnutí a ich frekvencia je individuálna a závisí vždy na spoločnej dohode a cieli.

Počas koučovacieho stretnutia postupne pracujeme tak, aby si koučovaný vyjasňoval svoje myšlienky, pocity, ciele. Aby sa oprel o svoje silné stránky, hľadal a vybral si zo svojich predpokladov tie najlepšie možnosti. Aby prehodnotil priority a objavil odhodlanie byť zodpovedný voči tomu, čo je pre neho zmysluplný záväzok, ku ktorému prišiel.

Vychádzam z presvedčenia, že jazyk je nástrojom, ktorým našu realitu vytvárame, či už pri dialógu s druhými alebo vo vnútornom dialógu. Neexistuje nič dopredu dané ako ani objektívna pravda o živote, nijaký univerzálny návod na to, ako žiť. Každý si svoju realitu prežívame po svojom. Sme pre seba a svoj život najlepším expertom a aj poradcom.

V interaktívnom dialógu využívam otvorené otázky, sústredene počúvam odpovede, dávam koučovanému priestor na premýšľanie, zvažovanie, konkretizáciu predstáv, objasňovanie súvislostí, pomenovanie podstaty. Nasledujem klienta v jeho mape myšlienok, pocitov a slov. Robím zhrnutie, pomáham udržiavať dohodnutý smer a cielené sústredenie na výsledok.

Často si spoločne kreslíme, zapisujeme, vytvárame farebné „mapy“ a spoločne využívame kreativitu na zreálňovanie predstavy o súčasnosti a najmä obrazu očakávanej „vylepšenej“ budúcnosti. Veľmi zaujímavé a podnetné býva prepojenie teraz a tu vo vzťahu s dlhodobou budúcnosťou.

Okrem práce s jednotlivcami, pracujem aj s tímami. Opieram sa o presvedčenie, že: „Objem potenciálu spolupracujúcich jednotlivcov je vždy oveľa väčší ako iba súčet potenciálov jednotlivých členov tvoriacich tím alebo skupinu.“ A toto je moja parketa v práci s tímami. Vytvoriť priestor, aby si to v tíme viac uvedomili, zažili, zdieľali, pracovali s tým a používali ďalej. Posilniť prácu tímu znamená vytvárať dialogický priestor, neutrálne a bezpečné miesto, kde sa môžu účastníci vysloviť, navzájom vnímať a ukázať svoje názory také, ako naozaj sú, čo im vytvorí možnosť získať novú úroveň spoluvytváranej reality. Spolupatričnosť a reálne kroky k progresu.

Po takomto „rozrozmýšľaní“ a získaní novej úrovne „zvedomenia“, sa vám ľahšie objavujú vnútorné zdroje, inšpiratívne akcie, postupy a spôsoby, ako sa posunúť na vyššiu úroveň. Koučovanie je preto také účinné, lebo veľmi často priamo v rozhovore nadobudnete nový vhľad, dochádza k zmene postojov a presvedčení. Zmena sa už deje.
Zažívame si spoločné chvíle v atmosfére tvorivosti, slobody a hravosti. Ale aj štruktúrovanej a systematickej práci. Výsledok je dopredu dohodnutý a je vašim úspechom. Závisí od vás.

Vyskúšajte profi koučovanie.
Objednajte sa na informatívne stretnutie.